تبلیغات
افزایش امار وبلاگ - بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

افزایش امار وبلاگ

در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

 

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

 

نوشته شده توسط:تی کی من Tkman

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک دسته: حسابداری
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 441 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 94

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک

با فرمت ورد وقابل ویرایش

امروزه شركت ها برای جلب سرما یه گذاران سعی در حداكثر كردن ارزش شركت رادارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یكی از راه كارهایی است كه برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شركت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود ، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرما یه گذاری درسهام عادی شوند. از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند كه بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد . در صورتی كه سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند ، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری درسایر فعالیت ها خواهند كرد كه این امر منجر به كاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .از این رو ، آگاهی از میزان ریسك شركت ها نیزمی تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد.

دراین تحقیق نیزمحقق بابررسی متغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ،درجه اهرم مالی ، عملیاتی وکل تصمیم برپیش بینی ریسک سیستماتیک نموده است که درفصول قبل مفصلا توضیح داده شده است وفرضیاتی دراین زمینه مطرح شده وموردبررسی قرارگرفته وداده های جمع آوری شده مربوط به فرضیه ها توسط نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبه نتایجی نیز منتج شده است که دراین فصل به این مبحث پرداخته می شود .

فهرست مطالب

عنوان                                                                     .                                                            صفحه

چکیده ....................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1  . مقدمه ..........................................................................................................................3

2-1. بیان مسئله تحقیق ............................................................................................................4

3-1. تاریخچه مطالعاتی ..........................................................................................................6

4-1. اهمیت وضروت پژوهش .................................................................................................8

5-1. اهداف پژوهش ..............................................................................................................9

6-1. فرضیات تحقیق............................................................................................................10

        1-6-1. فرضیه اصلی اول..............................................................................................10

                    1-1-6-1. فرضیه فرعی اول ..............................................................................10

                    2-1-6-1. فرضیه فرعی دوم ..............................................................................10

                    3-1-6-1. فرضیه فرعی سوم .............................................................................10

                    4-1-6-1. فرضیه فرعی چهارم ..........................................................................10

        2-6-1. فرضیه اصلی دوم .............................................................................................10

                    1-2-6-1. فرضیه فرعی پنجم .............................................................................10

                    2-2-6-1. فرضیه فرعی ششم .............................................................................10

                    3-2-6-1. فرضیه فرعی هفتم..............................................................................10

                    4-2-6-1. فرضیه فرعی هشتم ............................................................................10

                    5-2-6-1. فرضیه فرعی نهم ..............................................................................10

                    6-2-6-1. فرضیه فرعی دهم ......................................................................... ....10

7-1. مدل تحلیلی وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ..................................................................11

8-1.مدل تبیینی تحقیق...........................................................................................................15

9-1. تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ...............................................................................16

فهرست مطالب

عنوان                                                                     .                                                      صفحه

        1-9-1. بتای سودحسابداری ............................................................................................16

        2-9-1. سودحسابداری ..................................................................................................16

        3-9-1. ریسک سیستماتیک ............................................................................................16

        4-9-1. درجه اهرم ها...................................................................................................17

        5-9-1. درجه اهرم عملیاتی ...........................................................................................17

        6-9-1. درجه اهرم مالی ...............................................................................................17

        7-9-1. اهرم مرکب (کل)...............................................................................................17

        8-9-1. اندازه گیری درجه اهرم مرکب .............................................................................18

فصل دوم : مروری برادبیات تحقیق

1-2. مقدمه........................................................................................................................20

2-2. اهداف گزارشگری مالی ................................................................................................21

1-2-2. سودمندی اطلاعات درتصمیم گیری .......................................................................22

2-2-2. مربوط بودن اطلاعات........................................................................................23

3-2.سودمندی اطلاعات حسابداری...............................................................................................25

            1-3-2. پیش بینی یک رویداداقتصادی ..............................................................................26

                        1-1-3-2. تجزیه وتحلیل دوره های زمانی .............................................................27

                        2-1-3-2. پیش بینی بحران های مالی ...................................................................27

                        3-1-3-2.پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها...........................................27

                        4-1-3-2.تجدیدساختارشرکت..............................................................................28

                        5-1-3-2.تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار.........................................................28

                        6-1-3-2. پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی ...........................................28

            2-3-2. پیش بینی واکنش بازار........................................................................................29

4-2. تاریخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ...................................................................................30

5-2. تاریخچه بورس واوراق بهادارتهران ......................................................................................30

6-2. تعریف بورس اوراق بهادار..................................................................................................33

7-2. مروری برانواع شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ..............................................34

            1-7-2. انواع شرکتهای سرمایه گذاری ..............................................................................34

                        1-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه متغیر...................................................34

فهرست مطالب

عنوان                                                       .                                                                        صفحه

                        2-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه ثابت ...................................................34

                        3-1-7-2. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال.......................................................35

                        4-1-7-2. شرکت مادر......................................................................................35

                        5-1-7-2. شرکتهای فعالیت تنوعی.......................................................................36

8-2. سودحسابداری .................................................................................................................36

            1-8-2. سودمندی ومربوط بودن سودحسابداری ..................................................................37

            2-8-2. محدودیت های سودحسابداری ..............................................................................39

            3-8-2. مفاهیم سود.......................................................................................................39

                        1-3-8-2. سودعملیاتی جاری .............................................................................40

                        2-3-8-2. سودجامع .........................................................................................40

            4-8-2. نظریه های سود.................................................................................................42

                        1-4-8-2. نظریه داریی ها ،بدهی ها.....................................................................42

                        2-4-8-2. نظریه درآمدوهزینه.............................................................................43

                        3-4-8-2. نظریه استقلال ترازنامه وسودوزیان .......................................................43

            5-8-2. استدلال انتخاب نظریه سوددرایران.........................................................................43

9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل بازار..................................................................45

            1-9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ................................................................45

10-2. ضریب حساسیت بتا، ریسک نسبی ......................................................................................46

            1-10-2. ریسک غیرسیستماتیک (غیربازار)......................................................................47

            2-10-2. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)......................................................................47

11-2. نسبتهای اهرمی ..............................................................................................................49

12-2. سه اهرم اصلی ..............................................................................................................50

            1-12-2. اهرم عملیاتی .................................................................................................50

                        1-1-12-2.هزینه های ثابت عملیاتی واهرم عملیاتی .................................................50              2-1-12-2. درجه اهرم عملیاتی ..........................................................................50

                        3-1-12-2. اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی ..........................................................51

            2-12-2. اهرم مالی .....................................................................................................51

                        1-2-12-2. درجه اهرم مالی ..............................................................................52

فهرست مطالب

عنوان                                                       .                                                                        صفحه

            3-12-2. ارتباط بین اهرم مالی وعملیاتی ...........................................................................52

            4-12-2. تلفیق اهرم عملیاتی بااهرم مالی ...........................................................................53

5-12-2. اهرم کل .......................................................................................................53

                        1-5-12-2. اندازه گیری درجه اهرم مرکب ............................................................53

            6-12-2. رابطه بین اهرم عملیاتی ومالی ومرکب ................................................................53

13-2. تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده ................................................................................54

            1-13-2. پیشینه داخلی تحقیق .........................................................................................54

            2-13-2. پیشینه خارجی تحقیق........................................................................................58

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه ............................................................................................................................66

2-3. روش تحقیق.....................................................................................................................66

3-3. قلمروتحقیق......................................................................................................................66

            1-3-3. قلمروموضوعی ................................................................................................67

            2-3-3. قلمرومکانی .....................................................................................................67

            3-3-3. قلمروزمانی .....................................................................................................67

4-3. روش های گردآوری اطلاعات .............................................................................................67

5-3 . ابزار گردآوری اطلاعات ...................................................................................................68

6-3. جامعه ونمونه ..................................................................................................................68

7-3. فرضیه های تحقیق ............................................................................................................70

            1-7-3. فرضیه اصلی اول .............................................................................................70

            2-7-3. فرضیه اصلی دوم .............................................................................................71

8-3. روش تجزیه وتحلیل داده ها .................................................................................................72

            1-8-3. آزمون همبستگی ...............................................................................................73

            2-8-3. رگرسیون چندگانه..............................................................................................74

            3-8-3. چندهم خطی ....................................................................................................74

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

1-4. مقدمه ............................................................................................................................77

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها..............................................................................................77

فهرست مطالب

عنوان                                                       .                                                                        صفحه

3-4. آزمون فرضیه ها .............................................................................................................78

            1-3-4. آزمون فرضیه  فرعی اول....................................................................................83

            2-3-4. آزمون فرضیه فرعی دوم ....................................................................................86

            3-3-4. آزمون فرضیه فرعی سوم ...................................................................................90

            4-4-4. آزمون فرضیه فرعی چهارم .................................................................................93

            5-4-4. آزمون فرضیه اصلی اول ...................................................................................97

            6-4-4. آزمون فرضیه فرعی پنجم ................................................................................104

            7-4-4. آزمون فرضیه فرعی ششم ................................................................................106

            8-4-4. آزمون فرضیه فرعی هفتم ................................................................................107

            9-4-4. آرمون فرضیه فرعی هشتم ...............................................................................109

            10-4-4. آزمون فرضه فرعی نهم..................................................................................111

            11-4-4. آزمون فرضیه فرعی دهم.................................................................................112

            12-4-4. آزمون فرضیه اصلی دوم ................................................................................114

5-4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها...........................................................................................116

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  تحقیق

1-5. مقدمه ..........................................................................................................................118

2-5. ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ....................................................118

            1-2-5. نتیجه فرضیه فرعی اول ...................................................................................119

            2-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دوم ...................................................................................119

            3-2-5. نتیجه فرضیه فرعی سوم ..................................................................................120

            4-2-5. نتیجه فرضیه فرعی چهارم ................................................................................120

            5-2-5. نتیجه فرضیه اصلی اول ...................................................................................121

            6-2-5. نتیجه فرضیه فرعی پنجم ..................................................................................122

            7-2-5. نتیجه فرضیه فرعی ششم ..................................................................................122

            8-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هفتم ..................................................................................123

            9-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هشتم..................................................................................123

            10-2-5. نتیجه  فرضیه فرعی نهم ................................................................................124

            11-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دهم .................................................................................124

فهرست مطالب

عنوان                                                       .                                                                        صفحه

            12-2-5. نتیجه فرضیه اصلی دوم ..................................................................................125

3-5. نتیجه گیری کلی تحقیق .....................................................................................................125

4-5. پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ...................................................................................126

5-5. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی .......................................................................................127

6-5. محدودیت های تحقیق .......................................................................................................127

پیوست ها

جدول 1-3 . شرکتهای موردمطالعه تحقیق.....................................................................................130

فهرست منابع فارسی ...............................................................................................................134

فهرست منابع غیرفارسی ..........................................................................................................137

فهرست جداول ونگاره ها

عنوان                                                                .                                                               صفحه

1-4 . نگاره شاخص های توصیف کننده متغیرها ..............................................................................78 

2-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت عادی ..............................................................79

3-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت1/x   ...............................................................79

4-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت x4   ................................................................80

5-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت  x2  ...............................................................80

6-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت ln, log10   .....................................................80

7-4 . نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین درحالت جذر  ..............................................................80

8-4 . نگاره ضریب همبستگی پیرسون سودحسابداری وریسک سیستماتیک ............................................83

9-4 . نگاره ضریب همبستگی ،ضریب تعیین سودحسابداری وریسک  سیستماتیک ..................................84

10-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون سودحسابداری وریسک  سیستماتیک ..........................................84

11-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون سودحسابداری وریسک سیستماتیک ...........................................84

12-4. نگاره ضریب همبستگی پیرسون درجه اهرم عملیاتی وریسک  سیستماتیک ...................................87

13-4. نگاره ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ریسک سیستماتیک ودرجه اهرم عملیاتی  ......................... 87

14-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون درجه اهرم عملیاتی وریسک  سیستماتیک ....................................88

15-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون درجه اهرم عملیاتی وریسک  سیستماتیک ....................................88

16-4. نگاره ضریب همبستگی پیرسون درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک ........................................90

17-4. نگاره ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی  ..............................91

18-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون درجه اهرم مالی وریسک  سیستماتیک ........................................91

19-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک  ........................................91

20-4. نگاره ضریب همبستگی پیرسون درجه اهرم کل وریسک  سیستماتیک .........................................94

21-4. نگاره ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ریسک سیستماتیک ودرجه اهرم کل   ...............................94

22-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون درجه اهرم کل وریسک سیستماتیک ...........................................95

فهرست جداول ونگاره ها

عنوان                                                                .                                                               صفحه

23-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون درجه اهرم کل وریسک سیستماتیک ..........................................95

24-4. نگاره ضریب همبستگی پیرسون سودحسابداری ،درجه اهرم ها وریسک سیستماتیک ......................98

25-4. نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین ریسک سیستماتیک ودرجه اهرم ها وسودحسابداری .............98

26-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته  .......................................................98

27-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته ........................................................99

28-4. نگاره ضریب همبستگی وضریب تعیین متغیرهای مستقل ووابسته درروش Backward  ...............100

29-4. نگاره تحلیل واریانس رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته درروش Backward  .........................100

30-4. نگاره ضرایب معادله رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته درروشBackward  ..........................101

59-4. نگاره خلاصه یافته های حاصل ازآزمون فرضیه ها  .............................................................116

فهرست نمودارها

عنوان                                                                .                                                               صفحه

1-1. نمودارمدل تبیینی تحقیق .....................................................................................................15

1-2. نمودارتاثیرتنوع برروی ریسک پرتفلیو  .................................................................................48

1-4. نمودارآزمون نرمال بودن متغیروابسته ...................................................................................82

2-4. نمودارآزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون سودحسابداری وریسک سیستماتیک  ...................85

3-4. نمودارخط ومعادله رگرسیون سودحسابداری وریسک  سیستماتیک ................................................86

4-4. نمودارآزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون درجه اهرم عملیاتی وریسک  سیستماتیک ............89

5-4. نمودارخط ومعادله رگرسیون درجه اهرم عملیاتی وریسک سیستماتیک ..........................................89

6-4. نمودارآزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک .................92

7-4. نمودارخط ومعادله رگرسیون درجه اهرم مالی وریسک  سیستماتیک .............................................93

8-4. نمودارآزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون درجه اهرم کل وریسک  سیستماتیک ..................96

9-4. نمودارخط ومعادله رگرسیون درجه اهرم کل وریسک سیستماتیک ................................................97

10-4. نمودارآزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته ............................102

11-4. نمودارخط ومعادله سه بعدی رگرسیون متغیرهای مستقل ووابسته .......

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

   با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک  نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته این تحقیق می پردازیم.

فرضیه اصلی اول : بین سودحسابداری یادرجه اهرم عملیاتی یا درجه اهرم مالی یا درجه اهرم کل باریسك  سیستماتیك رابطه وجوددارد .

فرضیه اصلی اول به چهارفرضیه فرعی تقسیم می شود :

1-2-5 نتیجه فرضیه فرعی اول : بین سودحسابداری وریسک سیستماتیک رابطه وجوددارد .

باتوجه به مطالعات انجام شده دربازه زمانی 76تا 85 ویافته های بدست آمده ازتحقیق درنگاره شماره       ( 9-4) نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیرریسک سیستماتیک وسودحسابداری  برابر0.240است .  همچنین درنگاره شماره (10-4) ، sig سودحسابداری وریسک سیستماتیک برابر0.000می باشد که کمتراز 10% است این اطلاعات حاکی از رد فرض H0 وپذیرش فرض H 1  دارد وبیانگرپذیرش فرضیه فرعی اول می باشد . یعنی می توان نتیجه گرفت که بین سودحسابداری وریسک سیستماتیک رابطه مثبت وجود دارد .

بومن درتحقیق خود به نتیجه مشابهی دست یافته ووجود رابطه مستقیم بین سود حسابداری وریسک سیستماتیک رابیان کرده است همچنین بریمبل بیان کرده است که بتای حسابداری 57% تغییرات ریسک نظاممند راتبیین می کند . چی چنگ چیو نیزدرمقاله خود به رابطه مستقیم ریسک سیستماتیک وسودحسابداری اشاره نموده است .  

2-2-5 نتیجه فرضیه فرعی دوم : بین درجه اهرم عملیاتی وریسک سیستماتیک رابطه وجوددارد .

باتوجه به مطالعات انجام شده دربازه زمانی 76تا 85 ویافته های بدست آمده ازتحقیق درنگاره شماره       ( 13-4) نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیرریسک سیستماتیک ودرجه اهرم عملیاتی برابر0.028است .  همچنین درنگاره شماره (14-4) ، sig درجه اهرم عملیاتی  وریسک سیستماتیک برابر0.577می باشد که بیشتراز 10% است این اطلاعات حاکی از پذیرش فرض H0 دارد وبیانگررد فرضیه فرعی دوم  می باشد . یعنی می توان نتیجه گرفت که بین درجه اهرم عملیاتی  وریسک سیستماتیک رابطه وجودندارد .

بومن درتحقیق خود به نتیجه مشابهی دست یافته ووجود رابطه مستقیم بین درجه اهرم شرکت  وریسک سیستماتیک رابیان کرده است همچنین بریمبل بیان کرده است که درجه اهرم عملیاتی  57% تغییرات ریسک نظاممند راتبیین می کند . چی چنگ چیو نیزدرمقاله خود به رابطه مستقیم ریسک سیستماتیک و درجه اهرم عملیاتی اشاره نموده است . 

دراین رابطه دکتراحمدپورونمازی درمقاله خود ، بی اثربودن درجه اهرم عملیاتی برریسک سیستماتیک

رابیان نموده است .

3-2-5 نتیجه فرضیه فرعی سوم : بین درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک رابطه وجوددارد.

باتوجه به مطالعات انجام شده دربازه زمانی 76تا 85 ویافته های بدست آمده ازتحقیق درنگاره شماره       ( 17-4) نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیرریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی  برابر0.083است .  همچنین درنگاره شماره (18-4) ، sig درجه اهرم مالی  وریسک سیستماتیک برابر0.053می باشد که کمتراز 10% است این اطلاعات حاکی از رد فرض H0 وپذیرش فرض  H 1 دارد وبیانگرپذیرش فرضیه فرعی سوم می باشد . یعنی می توان نتیجه گرفت که بین درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک رابطه وجود دارد .

قالیباف اصل درتحقیق خود رابطه مستقیم درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک رانتیجه گرفته است . همچنین احمدپورونمازی نیزرابطه مستقیم بین درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک رابیان نموده است .

بومن نیزبه وجودرابطه بین درجه اهرم مالی وریسک سیستماتیک اشاره نموده است . بریمبل بیان کرده است که درجه اهرم مالی 57% تغییرات ریسک نظاممندراتبیین می کند .

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک , بررسی رابطه بین سودحسابداری , درجه اهرم عملیاتی , درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک , رابطه بین سودحسابداری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظرviagra 20 mg
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:47 ق.ظ

Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.
Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:58 ق.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if
you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is
very much appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر